Altijd

wat te

beleven

Maak

kennis met

onze school

10 - 14 onderwijs

10 - 14 onderwijs

Basis- en voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar in de 10-14 klas van het Van Kinsbergen College en Innova.

Onderzoek heeft uitgewezen dat door een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs er een betere aansluiting plaatsvindt. Leerlingen kunnen bij ons doorgroeien in kennis en vaardigheden zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding staan leerlingen aan hun eigen roer: hun interesse, talent en bewustwording van mogelijkheden (zelfkennis) staat centraal, het Daltononderwijs wordt daarop afgestemd. Op die manier ontdekken kinderen wie ze zijn en wat ze kunnen, in eigen tempo en op een passend niveau.

Binnen onze 10-14 groep worden leerlingen door leercoaches begeleid naar de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Beweegredenen 10-14 onderwijs

  • In het huidige onderwijssysteem wordt rond de leeftijd van 12 jaar, in groep 8 van het basisonderwijs, de keuze voor het vervolgonderwijs bepaald. Dit keuzemoment wordt als een “onnatuurlijke knip” beschouwd in de ontwikkeling van tieners.

  • Elk kind moet zijn of haar talenten ten volle kunnen ontplooien, daar draagt 10-14 onderwijs aan bij.

  • Het eendimensionaal vaststellen van niveau in het huidige onderwijssysteem sluit niet aan bij de individuele verwachtingen van kinderen en ouders en doet geen recht aan verschillen in ontwikkelingstempo en kwaliteiten van kinderen.

Uit onderzoek komt naar voren dat in het Nederlandse onderwijs te vroeg en te strikt wordt geselecteerd, dat een grote groep kinderen nadeel van die vroege selectie kan ondervinden en dat een brede brugklas ten goede komt aan alle kinderen.  

Previous Article Nieuwsbrieven
Next Article VIP (Very Important Peuter)