Gewoon als het kan

speciaal als het moet

Maak

kennis met

onze school

Dalton

MISSIE 

Waar staan we voor?

Op Daltonschool innova willen we je kind een brede vorming meegeven. Na acht jaren zien we kinderen graag sterk, competent en zelfbewust de wereld in gaan. Daartoe bieden we onderwijs dat bij jou kind past en rekening houdt met verschillende manieren van leren. Ons onderwijs nodigt onze kinderen uit om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zichzelf verder te ontwikkelen.

Op onze school gaan we steeds weer met onze tijd mee. Wij vinden we het meegroeien met moderne ontwikkelingen en inzichten belangrijk. Wel worden deze steeds kritisch onderzocht. De doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van ondernemende kinderen mogen we niet uit het oog verliezen.

VISIE

Waar gaan we voor?

Op Daltonschool innova wordt jouw kind uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Wij zorgen dat de intellectuele- en creatieve groei in evenwicht blijft met sociale en persoonlijke groei. We bieden daarom een leef- en leeromgeving waar je kind wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen. We coachen en begeleiden kinderen tot een ondernemende en zelfbewuste tieners. Leerlingen die het VO ingaan met een (zelf)reflecterende, scherpzinnige en democratische grondhouding. Op deze wijze bereiden we hen voor op hun deelname aan een complexe samenleving. Kortom we leren je kind ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

DOEL 

Hoe doen we dat? 

Innova staat voor doelmatig onderwijs. We richten ons onderwijs efficiënt in, waarbij we de kerndoelen afstemmen op de behoeften, interesses en competenties van de kinderen. Onze leerkrachten leiden het leerproces van je kind waar het nodig is. Ze gaan over op coaching en begeleiding wanneer je kind dat aankan. Ze bieden een veilig en warm leer- en leefklimaat waarin er ruimte wordt gecreëerd om het zelf en samen werken van de kinderen te bevorderen. De leerkracht helpt je kind zich ten doel te stellen om op een ondernemende en zelfbewuste manier kennis en vaardigheden eigen te maken.

AANPAK

Dalton kernwaarden

Ons Dalton onderwijs is gebaseerd op vijf kernwaarden:

cirkel zelfsturing

  • samenwerken
  • verantwoordelijkheid
  • effectiviteit
  • zelfstandigheid
  • reflectie

Vanuit deze kernwaarden komt de persoonlijke groei van onze leerlingen het best tot zijn recht wanneer we werken vanuit ons motto ‘De Vrijheid doet je durven’

Samenwerken

Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren ze dat zij elkaar kunnen helpen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. We zien onze school als een oefenplek voor democratisch burgerschap.

Verantwoordelijkheid

Daltononderwijs is geen onderwijs waar leerlingen afwachten tot de leerkracht opdrachten geeft. Je kind leert zelf initiatief te nemen en krijgt ruimte om naar eigen inzicht te werken. Het krijgt de mogelijkheid krijgen om eigen keuzes te maken en eigen wegen te bewandelen. We geven kinderen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar laten ze tegelijkertijd de relatie zien tussen wat ze doen en wat dat oplevert.

Effectiviteit

Het daltononderwijs stelt dat het onderwijs effectiever wordt als je kind een taak krijgt, waar het verantwoordelijkheid voor draagt en die het in vrijheid zelf kan plannen en uitvoeren. Onze leerlingen leren hierdoor tijd, middelen en begeleiding efficiënt in te zetten. De leerkracht zorgt voor een effectief klassenmanagement en de juiste middelen en materialen, zodat kinderen efficiënt kunnen werken en leren.

Zelfstandigheid

Op een daltonschool leert en werkt je kind op een actieve en doelgerichte manier. Tijdens het leerproces kan er hulp gezocht worden zodra je kind dit nodig vindt. Zo stimuleren we het probleemoplossend denken van leerlingen. De leerkracht geeft je kind een weektaak waarmee het de kans krijgt creatief te denken en te handelen zodat het beredeneerde keuzes leert maken. 

Reflectie

Kinderen leren in te schatten wat de moeilijkheidsgraad en de benodigde tijd van opdrachten is. Dit wordt achteraf besproken en vergeleken met de werkelijkheid. Zo leert je kind op zichzelf te reflecteren en wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Ook de leerkracht reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. En op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het Daltononderwijs voortdurend plaats.


School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.