MR en OR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Wij hebben een gezamenlijke MR met basisschool De Blerck (onze nevenvestiging).

In de MR hebben de volgende personen zitting: 

Namens de ouders: 
Marjanne Beelen (Innova)
Khaldoun Altala (Innova)
Jaap de Jong (De Blerck, voorzitter)

Namens het personeel:
Marije van Duijn (Innova)
Bianca van Verseveld (De Blerck)
Roel Hovenga (De Blerck)

Hier stellen de MR leden zich voor

 

Ouderraad

Goed onderwijs vraagt om betrokkenheid. Wij betrekken ouders dan ook graag bij onze school. Onze ouderraad wordt betrokken bij verschillende activiteiten, hierbij zorgen zij voor een goede samenwerking en soepel contact tussen ouders en school. De ouderbijdrage per leerling is 30 euro per jaar.

Een ouderraad organiseert jaarlijkse diverse festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering, lente ontbijt, het summerfestival enz. Om deze feesten mogelijk te maken is er een vrijwillige ouderbijdrage nodig. Van de bijdrage worden bijvoorbeeld zaken als sinterklaascadeautjes, de kerstmaaltijd, eindejaarsfeest en deelname aan sportactiviteiten bekostigd. Met jouw vrijwillige bijdrage maak je dus veel mogelijk.

De ouderraad bestaat uit:

Natascha (voorzitter)
Matthea (penningmeester)
Gerdien  (secretaris)
Tamara (algemeen lid)
Daphne (leerkracht)

De leden van de ouderraad betrekken bij de activiteiten ook andere (hulp)ouders. Want zoals het spreekwoord zegt: "Vele handen, maken licht werk". 

Het mailadres is or.innova-elburg@stichtingproo.nl

Het primair onderwijs in Nederland is voor iedere leerling zonder kosten te volgen. Dit is bij wet geregeld. Scholen worden bekostigd om onderwijs te realiseren voor iedere leerling. Daarnaast kent het primair onderwijs een vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen aan ouders/verzorgers een bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Het bestuur draagt zorg dat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld en dat iedere andere vorm van financiële bijdrage van ouders aan het onderwijs ook middels instemmingsrecht van de Medezeggenschapsraad wordt vastgesteld. De huidige wetgeving is helder over het feit dat wanneer deze vrijwillige bijdrage niet wordt voldaan, dit geen consequenties mag hebben voor deelname aan het reguliere onderwijsprogramma.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt nooit tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.  

School video

Onze video komt hier

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook , Instagram en LinkedIn